Home » Archives by category » Зөвлөмж
Дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж

Дотоод хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж

2017.12.15                                                                                                            Баруун-Урт Зорилго. Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, харэгжилт хариуцлагыг сайжруулах Хугацаа: 2017 оны 12 сарын 18-19-ний өдрүүд Чиглэл: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, Засгийн газрын болон аймгийн засаг даргын […]

Боловсрол, соёлын байгууллагуудад

Боловсрол, соёлын байгууллагуудад 2016.12.07 Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны 11 сарын 24-ны А/129 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлыг зохион байгуулж, мэдээг хугацаанд өгөх талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмжийг аймгийн Боловсрол, соёлын газрын даргын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс хүргэж байна. БСШУС-ын сайдын 2016 оны А/129 дугаар тушаалыг нэг бүрчлэн судлаж ажилтан […]

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

“Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг дэмжих, шинэчилсэн хөтөлбөрөөр сурах бичиггүй, суралцахуйн удирдамжтай хичээллэж байгаа багш нарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор судлагдахуун бүрээр зөвлөмж бэлтгэн онлайн хэлбэрээр түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг хүргэж эхэллээ. Иймд энэ удаагийн зөвлөмжийг багш нарт тулгарч байгаа бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бэлтгэнхүргэж байгаа бөгөөд агуулга, арга зүй, үнэлгээ, хэрэглэгдэхүүн гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. […]