Home » Archives by category » Хичээлийн жилийн зорилт

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёлын газраас 2017-2018 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёлын газраас 2016-2017 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал”,“Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого”,“Боловсролын тухай” хууль, Үндэсний болон орон нутгийн хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн онцлогт тулгуурлан хэрэгжүүлэх зорилго бүхий дараах зорилтуудыг 2016-2017 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж байна. 1. Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэн туршлага солилцох, түгээн дэлгэрүүлэх арга хэмжээ, зөвлөгөөнийг үе шаттай […]