Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

БСУГ-ын 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө